Medische informatie


!!! Geef je verzekeringspapier zo snel mogelijk af aan een medewerker van het secretariaat. Ongevallen moeten binnen de week worden gemeld bij de verzekeringsinstelling. !!!

Verzekering bij sportongeval competitiespelers:

De leden van de Vlaamse Volleybalbond (alle aangesloten spelers/speelsters in onze club) worden vanaf 1 oktober 2012 verzekerd via de verzekeringsmaatschappij ETHIAS.

Een toelichting over de sportverzekering vind je op de VVB-website: http://www.volleyvvb.be/verzekering/

Werkwijze voor ongevallen die zich voordoen vanaf 1 oktober 2012

1. Vul een ongevalsaangifte in (formulier ongevalsaangifte ETHIAS op bovenvermelde webpagina – in de cafetaria – download het hier – enz…)

Luik [A] : rubrieken nr. 2 tot en met 7 volledig invullen (twee bladzijden)

2. Bezorg dit ingevulde formulier zo snel mogelijk aan het secretariaat (Joeri De Backer, Bookhamersstraat 191, 9290 Zele -- 0496 662312)

3. Laat het geneeskundig getuigschrift opmaken door de behandelende geneesheer (luik [C]) en verstuur dit naar de verzekeringsmaatschappij:

Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt

4. Wacht de verdere instructies af van de verzekeringsmaatschappij.

Verzekering bij sportongeval bewegingsschool en volleybalschool:
Leden van de bewegings- of volleybalschool zijn binnen onze club verzekerd via een ING-polis. Voor meer informatie over deze verzekeringspolis kan je eveneens bij het secretariaat terecht. Procedure is volledig analoog aan de procedure van competitiespelers, maar hier moet je het ING ongevallenformulier gebruiken.

De vergoedingen worden betaald via de maatschappij. Een vrijstelling van 37,00 Euro per schadegeval en per slachtoffer is van toepassing.
Adres makelaar: Verzekeringen Van Kerckhove VOF, Pijnaards 12 te 9255 Buggenhout, 0496 02 94 69

Medische keuring:
Het is voor ons als club en voor de volleybalbond niet meer vereist jaarlijks een medische keuring te ondergaan. Enkel nieuwe leden (competitie) en leden die tenminste twee jaar inactief waren dienen zich door de dokter medisch te laten keuren. Zij moeten hun aansluitingskaart laten valideren met een handtekening en stempel van hun huisdokter.

Het blijft echter aangewezen geregeld een medische keuring te ondergaan.